Ýç-Mekan Uygulamalarý

Kalite, ALCE Mühendislik Ýç Mimari Ekibinin tek hedefidir. En yeni fikirler, müþterilerimizin ihtiyaçlarýyla birleþtirilir. Prensibimiz, ayrýntýlarýn çözümlenmesidir. Bizler için, tasarým, ürünlere baðlý olarak yaratmak deðil, istenilen ürünlerin en iyi uygulama detaylarýna yönelik olarak yaratmaktýr.  Dekorasyonda, uluslararasý standartlarý ve yazýlý uygulama metotlarýný esas alýrýz.

Ofis sistemleri üreten en ünlü uluslararasý þirketlerle iþbirliðinin yaný sýra, yeniden yerleþtirilebilir bölümler gibi modüler ofis ürünleri ve kat sistemleri üretmekteyiz. Dolayýsýyla, müþterilerimize en uygun fiyatlarla alternatif çözümler sunma fýrsatýna sahibiz.

Hedefimiz, en yüksek kalitede tedarikçi olmaktýr.

 
 
 
 


 

Copyright 2008 Alce All rights reserved