Asma Germe Sistemleri


Hafif yapýlarýn özelliði, optimizasyon iþlemiyle belirlenen uygulanan yüke oranla az bir yoðunluða sahip olmasýdýr.  Hafif yapýlar, çekme  yapýlar, çerçeve destekli, hava destekli, havayla þiþirilmiþ, kablo aðý, katlanabilir germe-sürekli  (tensegrite olarak da anýlýr), geodezik kubbeler ve grid shells olarak tanýmlanýr.
Asma-germe membran yapýlar, teknik, ekonomik ve ekolojik özellikleri dolayýsýyla gelecekte tercih edilecektir. 


   
Membran, esnek bir kompozit materyal olup ön ve arka plastik kaplama üzerine oturtulmuþ sentetik fiber dokudan oluþur.  Sentetik fiber dokular, temelde, polyamid, cam fiber, polipropilen, polietilen veya polyester gibi çok çeþitli sentetik yapýlardan üretilebilir. Dokularýn ön ve arka kaplamalarý için, prensipte, PVC,  suni kauçuk, polietilen veya PTFE gibi çok çeþitli sentetik malzeme kullanýlabilir. Ancak, PVC, Tekstil Yapýmý’nda, çok çeþitli varyasyonlara sahip olmasý yüzünden, pratikte en az olmamakla beraber, özel durumlarda kullanýlmaktadýr.
PVC kaplama, çok çeþitli kimyasal katký maddelerinin kullanýmýna izin verir. Mantar ve bakteri saldýrýlarýna karþý geliþtirilen fungisidal ekipman gibi ilgili kimyasal katký maddeleri sayesinde, ýsý direncinin -35ºC’den +70ºC’ye yükseltilmesi saðlanýr. 


Tekstil membran binalar için kullanýlan destek çerçeveler, genelde çelik, paslanmaz çelik, alüminyum ve hatta keresteden yapýlýr.


 
 
 
 


 

Copyright 2008 Alce All rights reserved