Cephe ve Kaplama


ALCE Mühendislik, ALCE Grup’un Cephe Sistemleri & Kaplama üzerine faaliyet gösteren þirketidir.
Þirketimiz, mimar ve tasarýmcýlarýmýz ile düzenli iliþkiler içerisinde, sürekli (ongoing) ürün geliþimi ve en büyük teknolojik yeniliklerle hedeflerimizi daima yükseltmeye yönelik kurumsal bir vizyonla hareket etmektedir.

ALCE Mühendislik ekibi, proje mükemmeliyetini ilke edinmiþtir. Söz konusu odak, küresel stratejik ortaklýklarýn kaynaklarýyla birlikte, birinci sýnýf hizmet ve kalite garantinizdir.

Her bir uzman sistemi için titizlikle geliþtirilen, izlenen ve profesyonel yönetim tarafýndan desteklenen kurulum aðý, aþaðýdaki ürünler için arazi üzerinde doðru uygulama saðlar: 

  • Kapaklý Cephe Sistemleri
  • Yapýsal Silikon Cephe Sistemleri
  • Panel Cephe Sistemleri
  • Nokta Destekli Þeffaf Cephe Sistemleri
  • Pencere ve Kapý Sistemleri
  • Çatý Penceresi Sistemleri
  • Her çeþit Metal Kaplama
 
 
 
 


 

Copyright 2008 Alce All rights reserved