Genel Müteahhitlik


ALCE ÝNÞAAT, genel müteahhit olarak, en yeni ekipmanlarla, güncellenmiþ inþaat teknolojileriyle ve profesyonel inþaat ekibiyle projeyi yürütür.  Proje müdürleri, mühendisler, mimarlar, süpervizörler ve montaj kadrosundan oluþan deneyimli inþaat ekibimiz, mutlak müþteri memnuniyetini kendisine ilke edinmiþtir.

ALCE ÝNÞAAT,  kapsam ve özelliðe göre proje düzenler. Daha sonra, aþaðýdaki alanlarda iþ deneyimi olduðu kanýtlanmýþ ilgili þubeler ve alt yüklenicileri devreye sokarýz:           

 • Arazi çalýþmasý
 • Temeller
 • Bina inþaatý
 • Isýtma, havalandýrma, iklimlendirme
 • Mekanik sistemler
 • Elektrikli sistemler
 • Tesisat iþleri ve yangýn korunmasý
 • Kontrol sistemleri
 • Sistem tesisatý
 • Ýç tasarým ve sonlandýrma iþleri
 • Çevre düzenleme
 • Özel iþler

Müþterileri dinleyip ihtiyaçlarýna cevap verme isteðimiz,  bizleri rakiplerimizden farklý kýlar. Birincil önceliðimiz uzun vadeli iliþkiler geliþtirmektir. Müþterilerimize adil ve açýk davranan yüksek standartlarda bir bütünlüðü oluþturmanýn gayreti içindeyiz.   

 


 

Copyright 2008 Alce All rights reserved