Arazi Geliþtirme
 


Bir arazi geliþetirme projesinin baþarýlý olmasý için bir çok öðenin birbirini tamamlamasý  ve bir bütünü oluþturmasý gerekmektedir.

Bu öðeleri kýsaca aþaðýdaki gibi sýralayabiliriz.

  • Taþýnmazýn Konumu
  • Planlama
  • Güçlü Finansman
  • Profesyonel Yönetim
  • Kusursuz Mühendislik
  • Kalite

ALCE dinamik, yenilikçi yapýsý ve araþtýrmacý ruhuyla arazi geliþtirmeye farklý boyutlar katarak, eþsiz eserler yaratmayý kendine ilke edinmiþtir.

 
 
 
 


 

Copyright 2008 Alce All rights reserved