Þirket Profili
 ALCE, Ýstanbul/Türkiye’de 90’lý yýllarda kurulmuþ ve geliþimine inþaat sektöründe baþlamýþtýr Yenilikçi teknolojilere sahip uzun vadeli programlar, þirket organizasyonu ve performansý, þirketin yapýsal plan büyümesini gerek yurt içinde, gerekse de yurtdýþýnda hýzlandýrmýþtýr. Bugün, ALCE, Dubai, Katar ve Kýrgýzistan’da tasarým ve finansman geliþimi dâhil, bina ve inþaat mühendisliði iþleri alanýnda tam anlamýyla uzman þubelere sahip bulunmaktadýr.

Þirket, ilk olarak,  1926’dan beri dünya çapýndaki binalar için sayýsýz cam ve metal zarf üretmiþ olan dünyaca ünlü mühendislik þirketi MERO-TSK GmbH&Co ile iþbirliðine gitmiþtir. Bu iþbirliði sayesinde, ALCE, eþsiz yapýlara imzasýný atmýþtýr.  Bir süre sonra, þirket, mühendislik kavramýnýn son yeniliði olan hafif yapýlara yatýrým yapmýþtýr.  Bu baðlamda, önemli projeler gerçekleþtirilmiþtir.     

ALCE’nin diðer bölümü, asma tavan, eriþim katlarý, yerleþtirilebilir bölme sistemleri ve karo halý gibi iç mekan ürünleri saðlayarak bina sektörüne destek olan “ürün pazarlama departmaný’’dýr. Amaç, akýllý dekorasyon fikirlerinin gereksinimlerini karþýlamak ve gerek ihracatla gerekse de yüksek kalite standartlarla üretim yaparak piyasaya yepyeni çözümler sunmaktýr. ALCE, iç mekân malzemelerini ihraç edip ürettikten sonra, 2001 yýlýnda, dýþ mekândan iç mekâna olan projelere yönelik tam kapsamlý mimari hizmetler sunmak amacýyla “iç tasarým & dekorasyon departmaný’’ný kurmuþtur.     

ALCE, en sonunda, 2002 yýlýnda, deðiþik inþaat alanlarýnda kazanmýþ olduðu deneyimle, genel müteahhitlik iþlerine giriþmiþtir. Tek bir tedarikçi tarafýndan saðlanan geniþ kapsamlý deneyim, kullanýlan malzemelerin yüksek kalitesi ve profesyonel bir proje yönetimi, yüksek seviyede kalite anlayýþýna katkýda bulunur. ALCE, bizlerin ve müþterilerimizin gurur duyabilecekleri binalarý teslim etme konusunda kanýtlanmýþ bir üne sahiptir. Baþarýmýzýn temeli, anlayýþa olan sadakatimiz ve müþterilerimizin gereksinimlerini karþýlama taahhüdümüzdür. Bunu, deneyimli ve iþine son derece baðlý yönetim ekibimiz, deneyimli arazi ekibimiz ve personelimizin geleneksel kabiliyetleri, inþaat malzemelerinin ve yöntemlerinin yenilikçi biçimde kullanýlmasý ile proje planlama ve maliyet kontrolüne iliþkin modern teknikler sayesinde baþarmaktayýz.   

ALCE’nin faaliyetleri þu þekilde özetlenebilir:
  • Arazi Geliþtirme
  • Genel Müteahhitlik        
  • Cephe & Kaplama Sistemleri
  • Asma-Germe Sistemleri
  • Ýç Tasarým & Dekorasyon
 
 
 
 


 

Copyright 2008 Alce All rights reserved